Uw Betrouwbare Partner voor een Professionele Ontruiming voor particulier en bedrijf

Privacybeleid

bescherming-persoonsgegevens-privacyWoningontruiming Noord vof vindt de bescherming van persoonsgegevens heel
belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met de bescherming van persoonsgegevens.

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;

b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;

c. Verantwoordelijke: Martin Heller en Gert Brauns , e-mailadres:
contact@woningontruiming-noord.nl

d. Website: de website onder https://woningontruiming-noord.nl

e. of neem contact op via het contactformulier

 

1. Algemeen persoonsgegevens

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Woningontruiming Noord vof de
persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.

1.2. De persoonsgegevens die door Woningontruiming Noord vof worden verwerkt
zijn onder andere:

– Voornaam

– Achternaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden
verstrekt aan Woningontruiming Noord

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Woningontruiming Noord vof verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker
wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Woningontruiming
Noord vof heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Martin
Heller of Gert Brauns of doordat de Gebruiker zijn of haar gegevens heeft achtergelaten via
het contact formulier.

2.2. Woningontruiming Noord vof gebruikt deze persoonsgegevens voor het
doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Woningontruiming Noord
vof heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij betrokkene partij is.

2.3. Daarnaast kan Woningontruiming Noord vof de persoonsgegevens gebruiken
om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Woningontruiming
Noord vof die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn.
Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out
mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met Martin
Heller of Gert Brauns.

2.4 De website heeft een beveiligde verbinding en certificaat. Gegevens
verzonden via de site zijn beveiligd.

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt Woningontruiming Noord vof expliciet om
toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker
jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van
zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Woningontruiming
Noord vof. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Woningontruiming
Noord vof verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. Woningontruiming Noord vof zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers
niet aan derden doorgeven, tenzij:

4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Woningontruiming Noord vof voor
de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of

4.1.2. Woningontruiming Noord vof op grond van wettelijke verplichting
gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden,
bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Woningontruiming
Noord vof is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving
door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling,
verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens,
overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25
mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming

6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of
indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker
contact opnemen:

Woningontruiming Noord
Scheltemaheerd 81
9736 AK Groningen
contact@woningontruiming-noord.nl

6.3. Woningontruiming Noord vof zal zich inspannen om binnen 4 weken te
reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling,
verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die
betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor
Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel,
zal Woningontruiming Noord vof de gebruiker over deze kosten informeren.

6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te
voldoen zal met redenen worden omkleed.

7. Bewaartermijn

7.1. Woningontruiming Noord vof bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt,
tenzij Woningontruiming Noord vof op grond van een wettelijke bepaling
verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Beveiliging persoonsgegevens

8.1. Woningontruiming Noord vof heeft juridische, technische en
organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te
beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Woningontruiming Noord vof behoudt zich het recht voor dit
Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden
gemaakt. Woningontruiming Noord vof adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig
op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is
Nederlands recht van toepassing.

11. Google Analytics

Woningontruiming Noord vof gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de
Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Woningontruiming
Noord vof heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De
anonimisering van Google Analytics data betekent dat Woningontruiming Noord vof
deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op
de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie
getoond wordt.